ВИЕ ИМАТЕ ЕНЕРГИЙНИ УСТАНОВКИ, РАБОТЕЩИ С ГОРИВО ПРИРОДЕН ГАЗ !?

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАПРАВИТЕ ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО ПРИРОДЕН ГАЗ, СЪОТВЕТНО НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОТ ПОРЯДЪКА НА 7% - 14% АКО ИЗПОЛЗВАТЕ ТОПЛИНАТА НА ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ ОТ ГОРИВНИТЕ АГРЕГАТИ /КОТЛИ, ПЕЩИ, СУШИЛНИ, КОГЕНЕРАТОРИ/ ЧРЕЗ:

ИНДИРЕКТНИ УТИЛИЗАТОРИ
ИНДИРЕКТНИ УТИЛИЗАТОР – КОНДЕНЗАТОРИ
ИЗНЕСЕНИ ЕКОНОМАЙЗЕРИ
РЕКУПЕРАТОРИ

“ЕКО-ВАТ” АД притежава специализиран софтуер за многовариантни топлинни, хидравлични и аеродинамични пресмятания на утилизационни установки с оребрени тръби, и е една от малкото фирми в Европа, която извършва пресмятане и конструиране за всеки конкретен случай в зависимост от специфичните особености и условия при оптимизиране на десетки варианти.


Област на приложение

Утилизираната топлина от изходящите газове има разнообразно приложение:

 • За подгряване на вода или въздух за технологични или други нужди;
 • За повишаване на температурата на водата преди постъпване в деаератора или котлите;
 • За самостоятелен контур за отопление или гореща вода за битови нужди;
 • За подгряване на други флуиди – течни, газообразни.

Схемата за свързване на утилизатора по топлоносител /обикновено вода/ се определя за конкретния обект от наличните възможности и потребности, след попълване на въпросен лист и уточнено техническо задание.
Възможно е утилизаторът да се конструира и за два самостоятелни контура за подгряване на флуиди за различни нужди.


Предимства от използване на утилизационни установки

 • Значителна икономия от топлината /7-14%/ от изхвърляните изходящи газове за установки, работещи на природен газ.
 • Вложените инвестиции за инсталиране на този тип установки се възвръщат за необичайно кратък период от време /обикновено около 3000 – 4000 часа/
 • Осигурява се екологичен ефект:
  - намалява емисиите на CO2, изхвърляни в атмосферата.
  - понижава се топлинното замърсяване на атмосферата /димните газове на изхода от утилизатора са с температура обикновено 45-70 оC/
 • При наличие на студен флуид /под 30 оС/, в следствие от отделянето на значителни количества топлина при кондензация на водните пари от общия обем на изходящите газове, се получава и намаляване на корозионното въздействие върху комина, а в много случаи не е необходим комин.